IZJAVA O PRIVATNOSTI

Što sadrži ova Izjava o privatnosti

Ova Izjava opisuje kako Dječji vrtić Lekenik prikuplja, koristi, čuva i prenosi osobne podatke o djeci korisnicima usluga, njihovim roditeljima ili skrbnicima odnosno njihovim punomoćnicima.

Nadalje, ova Izjava opisuje kao Dječji vrtić Lekenik kao poslodavac prikuplja, koristi, čuva i prenosi osobne podatke o radnicima i svih drugim osobama čijim se radom koristi u bilo kojem statusu.

Također, ova Izjava opisuje kako Dječji vrtić Lekenik (dalje: mi) prikuplja, koristi, čuva i prenosi osobne podatke o svim drugim osobama čije proizvode kupuje ili čije usluge koristi, s kojima je u bilo kakvom ugovornom ili poslovnom odnosu odnosno poslovnom kontaktu.

Ova Izjava se odnosi i na osobne podatke posjetitelja naše web stranice ili pošiljatelja ili primatelja poruke naše elektroničke pošte.

Naš je cilj zaštiti vašu privatnost u skladu sa zahtjevima Opće uredbe o zaštiti podataka. Ako koristite naše usluge, stupate u poslovni odnos s nama ili u poslovnu komunikaciju, pri tome trebate bit svjesni da obrađujemo vaše osobne podatke koji su nam potrebni u obavljanju naše djelatnosti.

Vaša obaviještenost

Ako ste jedna od osoba čije osobne podatke obrađujemo vaše je pravo da budete obaviješteni o tome, a naša je obveza da vas obavijestimo o svrsi i načinu obrade vaših osobnih podataka i načinu kako štitimo vašu privatnost provodeći određene politike zaštite vaših osobnih podataka.

Molimo vas da prilikom stupanja u bilo kakav kontakt ili odnos s nama: bilo da nam šaljete poruku elektroničke pošte, posjećujete našu web stranicu, koristite našu uslugu, stupate u bilo kakav poslovni ili pravni odnos s nama ili stupate u bilo koji oblik poslovne komunikacije, pažljivo pročitate ovu Izjavu, kako biste bili svjesni naše obrade vaših osobnih podataka, učinaka takve obrade te vaših prava prema nama u odnosu na vaše osobne podatke.

Stupanjem u bilo koju vrstu od navedenih kontakata, poslovnih ili pravnih odnosa potvrđujete da ste upoznati s ovom Izjavom.

Koje osobne podatke prikupljamo i obrađujemo

Ovisno o vašem statusu u odnosu na nas, o vama prikupljamo različite vrste osobnih podataka.

Najčešće, ali ne isključive, vrste osobnih podataka koje obrađujemo su:
- ime i prezime,
- adresa,
- OIB,
- datum rođenja,
- brojevi telefona,
- adresa elektroničke pošte.

Djeca

S obzirom da smo odgojno - obrazovna ustanova koja obavlja djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja najvažnija i najveća grupa fizičkih osoba čije osobne podatke obrađujemo su djeca - korisnici naših usluga.

O djeci obrađujemo više vrsta osobnih podataka, kao što su npr.: ime i prezime, datum rođenja, adresa, podaci o roditeljima odnosno sve one vrste osobnih podataka koje su propisane Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju, Pravilnikom o obrascima i sadržaju pedagoške dokumentacije i evidencije o djeci u dječjem vrtiću, Pravilnikom o obrascima zdravstvene dokumentacije djece predškolske dobi i evidencije u dječjem vrtiću, Programom zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima, Pravilnikom o upisu i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga vrtića te drugim propisima.

Među podacima koji se obrađuju o djeci nalaze se i osobni podaci koji spadaju u posebne kategorije osobnih podataka, kao što su podaci o zdravstvenom stanju djece, a koji su nam potrebni da bismo mogli izvršavati svoje zakonom propisane obveze koje se odnose na očuvanja zdravlja djece.

Roditelji, skrbnici odnosno njihovim punomoćnici, članovi kućanstva

O roditeljima, skrbnicima odnosno njihovim punomoćnicima obrađuju se one vrste osobnih podataka koje su propisane Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju, Pravilnikom o obrascima i sadržaju pedagoške dokumentacije i evidencije o djeci u dječjem vrtiću, Pravilnikom o obrascima zdravstvene dokumentacije djece predškolske dobi i evidencije u dječjem vrtiću, Programom zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima, Pravilnikom o upisu i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga vrtića te drugim propisima.

Ako roditelji ili skrbnici ovlaste drugu osobu na obavljanje pojedinih radnji s djetetom (npr. dovođenje ili odvođenje iz Ustanove), o tim osobama se obrađuju osobni podaci koji su potrebni za nesumnjivu identifikaciju te osobe, uključujući i vizualnu identifikaciju te izdavanje punomoći.

Zastupnici i predstavnici pravnih osoba

Obrađuju se one vrste osobnih podataka koje su sadržane u pismima, dopisima ili drugim poslovnim dokumentima koje primamo.

Videosnimke

Radi osiguranja sigurnosti objekata, djece, radnika i posjetitelja, objekti i radne prostorije nadziru se videonadzorom.

U koje svrhe prikupljamo osobne podatke i po kojoj pravnoj osnovi

Najveći broj osobnih podataka obrađujemo o djeci korisnicima vrtića, njihovim roditeljima, skrbnicima njihovim punomoćnicima i članovima kućanstva. Ove podatke obrađujemo da bismo mogli izvršavati našu funkciju predškolskog odgoja i obrazovanja, odrediti i naplaćivati naknadu za korištenje naše usluge u skladu s propisima. Ove podatke uglavnom obrađujemo na osnovi Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju i svih podzakonskih općih akata u vezi s navedenim zakonom te općih akata osnivača.

Za određene podatke koji nisu propisani navedenim propisima tražit ćemo odgovarajuću privolu roditelja odnosno skrbnika.

Osobne podatke o radnicima i drugim osobama čijim se radom koristimo obrađujemo da bismo sklopili ugovor o radu i izvršavali sve naše propisane obveze u vezi s tim ugovorom te omogućili ostvarivanje prava tih osoba. Ove podatke obrađujemo na osnovi Zakona o radu i drugih propisa kojima se uređuju prava i obveze u vezi s radnim odnosom.

Ako su nam potrebni drugi dodatni osobni podaci o tome ćemo tražiti privolu tih osoba.

Videonadzor vršimo jer imamo legitimni interes osigurati naše objekte, djecu, radnike i sve osobe koje u njima borave, od rizika provala, krađi i drugih sličnih radnji.

Kako prikupljamo osobne podatke

Osobne podatke prikupljamo najčešće da ih tražimo od samih ispitanika. Za neke podatke nužno moramo tražiti da nam predate određene dokumente i isprave i to u slučajevima u kojima nam je to određeno propisom.

Određene osobne podatke prikupit ćemo izravno iz usmenih izjava ispitanika. Osobni podaci u korištenju naše web stranice ili elektroničke pošte automatizirano se bilježe.

Videonadzorom bilježimo sve aktivnosti koje se provode u perimetru snimanja.

Kome prenosimo vaše osobne podatke

Vaše osobne podatke prenosimo trećima- institucijama u izvršenju naših propisanih obveza. Primatelji vaših osobnih podataka su: tijela državne uprave, tijela osnivača, druge državne organizacije i institucije. Vaše osobne podatke možemo prenijeti i drugim pravnim osobama kada je to potrebno radi izvršenja naših propisanih obveza, radi ostvarivanja vaših prava ili osnovanih interesa. Određene podatke, osobito o djeci, prenosimo primateljima u svrhu izvršenja naše funkcije, brige o djeci i njihovu zdravlju.

Ako imate nepodmirenih novčanih obveza prema nama, zbog čega smo prisiljeni provesti postupak prisilne naplate, vaše podate ćemo proslijediti odvjetnicima.

Ako nam odbijete dati vaše osobne podatke

Ako nam odbijete dati osobne podatke o djeci ili u vezi s djecom, čija nam je obrada određena propisom nećemo vam moći pružiti uslugu predškolskog odgoja i obrazovanja ili nećemo moći izvršiti pojedine naše obveze kako su propisane. Radi toga vaša djeca ili vi kao roditelji ili skrbnici možete biti uskraćeni u određenim pravima koja biste inače mogli ostvariti.

Ako nam kao ostali ispitanici odbijete dati podatke koji su određeni propisom, mi možda nećemo biti u mogućnosti izvršiti našu obvezu zbog čega nećete moći ostvariti neko svoje pravo.

Ako nam odbijete dati osobne podatke koji su nužni radi sklapanja i izvršenja ugovora nećemo moći s vama sklopiti ugovor.

Ako nam odbijete dati osobne podatke koje obrađujemo na osnovi legitimnog interesa to može imati za posljedicu da nećete moći komunicirati s nama ili nećete moći ostvariti neki svoj interes.

Zaštita osobnih podataka djece

S obzirom da smo svjesni rizika izloženosti osobnih podataka o djeci kao osobito ranjivoj grupi ispitanika, nastojimo, gdje god je to moguće, izbjeći objavu imena i prezimena djeteta ili drugih osobnih podataka (na oglasnoj ploči, na internetu i dr.) na osnovi kojih se može izravno identificirati određeno dijete. Pri tome koristimo zaštitne mjere anonimizacije ili pseudonimizacije.

U provedbi odgojno-obrazovnih aktivnosti u skladu s Godišnjim planom i programom odgojno-obrazovnog rada vrtića, vršimo pojedine radnje obrade osobnih podataka pri čemu snimamo ili fotografiramo djecu radi bilježenja takvih aktivnosti. Snimke odnosno fotografije koristimo za stručni rad s djecom, stručno usavršavanje, informiranja roditelja i promicanje rada ustanove. Za takvu obradu tražimo privolu roditelja.

Ako namjeravamo takve snimke ili fotografije javno objavljivati, za to tražimo posebnu privolu roditelja. Također tražimo privola roditelja za javnu objavu bilo kojih drugih osobnih podataka o djetetu.

Privola roditelja daje se prilikom upisa djeteta u Dječji vrtić ili kasnije. Roditelj može u svakom trenutku povući danu privolu.

Rok čuvanja osobnih podataka

Osobne podatke čuvamo u rokovima koji su nam određeni propisom.

Ako razdoblje čuvanja nije određeno propisom niti u našom Politikom zaštite podataka, odredit ćemo ga sami u skladu s načelom ograničenja obrade.

Osobni podaci brišu se:
- po isteku roka čuvanja;
- pa usvojenom zahtjevu za brisanje kojeg je podnio ispitanik.

Zaštita vaših osobnih podataka

Poduzimamo odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere s ciljem zaštite prikupljenih osobnih podataka i sprječavanja slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmjene, neovlaštenog otkrivanja ili pristupa osobnim podacima. Osobitu pažnju posvećujemo zaštiti osobnih podataka o djeci.

U zaštiti vaših osobnih podataka postupamo u skladu s našom Politikom zaštite osobnih podataka.

Privola za obradu osobnih podataka

Ako se obrada određene vrste osobnog podatka temelji na privoli ili je za objavu ili prijenos osobnog podatka potrebna privola, istu ćemo od vas pribaviti u pisanom obliku.

Prilikom davanja privole informirat ćemo vas o svrsi davanja privole i posljedici ako odbijete dati privolu. Vaša privola mora biti dobrovoljna i nedvosmislena.

Pisana privola čuva se onoliko vremena koliko se čuvaju i osobni podaci na koju se odnosi.

Ako ste dali privolu za određenu obradu osobnih podataka imate pravo u svako doba povući privolu. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade prije njezina povlačenja. Prilikom davanja privole o tome ćemo vas informirati. Radi urednog i dokumentiranog provođenja postupka zahtijevamo da izjavu o povlačenu privole predate u pisanom obliku na propisanom obrascu Povlačenje privole. Obrazac je dostupan u tajništvu i na našoj web stranici.

Ostvarivanje vaših prava

Vi imate pravo obratiti nam se sa zahtjevom radi ostvarivanja nekog do prava koje vam pripadaju kao našem ispitaniku:
- pravo na pristup podacima,
- pravo na ispravak,
- na zaborav (brisanje),
- pravo na ograničenje obrade,
- pravo na prenosivost (ako je primjenjivo),
- pravo na prigovor (ako je primjenjivo).

Radi urednog i dokumentiranog provođenja postupka zahtijevamo da zahtjev za ostvarivanje prava predate u pisanom obliku na propisanom obrascu Zahtjev ispitanika. Obrazac je dostupan u tajništvu i na našoj web stranici.

Zahtjev se predaje neposredno u tajništvu ili poštom. Zahtjev se može dostaviti porukom elektroničke pošte, a smatra se urednim ako je dostavljen s adrese podnositelja zahtjeva. Osoba koja podnosi zahtjev mora se identificirati. Ako je zahtjev anoniman, a Ustanova ne može na lak i dostupan način izvršiti utvrđivanje identiteta, po zahtjevu se neće postupiti.

U roku od mjesec dana od primitka vašeg zahtjeva obavijestit ćemo vas o našoj odluci i poduzetim radnjama

Podnošenje prigovora Agenciji za zaštitu osobnih podataka

Ako u roku od mjesec dana ne primite naš odgovor na vaš zahtjev u vezi s obradom osobnih podataka imate pravo podnijeti prigovor Agenciji za zaštitu osobnih podataka. prigovor imate podnijeti i ako smatrate da smo našom odlukom ili postupanjem povrijedili vaša prava.

Promjene Izjave o privatnosti

Ovisno o potrebama moguće je da ćemo promijeniti ovu Izjavu o privatnosti kako bismo naše postupanje unaprijedili i postigli veću zaštitu vašeg prava na privatnost ili ako će to zahtijevati promjene u propisima.

Svaku izmjenu ove Izjave odgovarajuće ćemo objaviti. Molimo vas da povremeno provjerite da li smo promijenili ovu našu Izjavu o privatnosti.

Objava

Ova Izjava o privatnosti objavljuje se na web stranici te na oglasnoj ploči našeg Dječji vrtić Lekenik.
Važeće od: 27. rujna 2018.
Posljednje ažuriranje: 08. travnja 2020.